• Səbət boşdur.

Bu suala mətnlə cavab verib göndərin:  Beynəlxalq Daimi Ədalət Məhkəməsinin beynəlxalq hüquq yaradıcılığındakı rolu nələrdən ibarət idi? 

20Maximum Marks

ENDED Time Remaining saat dəqiqə
© 2020 eSchola.